fbpx

ÁSZF

Üzemeltetői adatok

Cégnév:Leier Autó Kft.
Székhely:9024 Győr, Szauter F. út 9.
Adószám:11302179-2-08
Cégjegyzékszám:08-09-018678 (Győri Törvényszék Cégbírósága)
Bankszámlaszám: 12096004-00103029-00100002 (Raiffeisen Bank Zrt.)
E-mail:bmw@leier.hu
Honlap:http://www.leierauto.hu/
Telefon:+36-96-513-213 (hétköznap 8-17 óráig, nem emelt díjas hívás)

A webáruház üzemeltetése és az azon történő értékesítés nem engedélyköteles.

Általános Szerződési Feltételek hatálya, felhasználási feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://www.leierauto.hu/webshop/ webcímen található webáruházban történik.

A Leier Autó Kft. szolgáltatásait minden jogképes természetes és jogi személy valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben  megrendelése elküldését megelőzően a jelen Általános Szerződési Feltételeket az erre vonatkozó checkbox bejelölésével elfogadja.

A webáruház működésével, a megrendeléssel és szállítással kapcsolatban felmerülő kérdések esetén Szolgáltató ügyfélszolgálata a vevő rendelkezésére áll.

Vásárlási információk

A webáruházban történő vásárlás részletes ismertetését a vásárlási útmutató (Vásárlási Információk) tartalmazza. A vásárlási útmutató rendelkezik azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés elküldését megelőzően biztosítják.

Szerződés létrejötte

A szolgáltató a megrendelés elfogadásáról külön e-mail üzenetben értesíti a vevőt. Amennyiben a visszaigazoló e-mail 48 órán belül nem érkezik meg a felhasználóhoz, úgy mentesül ajánlati kötöttsége alól.

A visszaigazolásnak a vevőhöz történő megérkezésével a távollévők között kötött szerződés létrejön. A termék ellenértéke a felek között létrejött szerződés esetén követelhető.

Amennyiben vevő a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, úgy azt 1 napon belül köteles jelezni a szolgáltató felé az ügyfélszolgálatán.

Amennyiben vevő a megrendelésben megadott adatokon változtatni kíván, úgy köteles e-mailen felkeresni a szolgáltató ügyfélszolgálatát.

A szerződés nyelve magyar.

A webáruházon keresztül megkötött szerződés írásbelinek minősül, az így létrejött szerződéseket a szolgáltató iktatja. Az így iktatott szerződéshez a vevő a vásárlás időpontjától számított 5 éven belül hozzáférhet. A felek között létrejött szerződést követően a szolgáltató tartós adathordozón (emailben), automata segítségével visszaigazolást ad a vevőnek a szerződéskötés megtörténtéről. A szolgáltató az e-mail elküldésének tényét adatbázisban tárolja, azonban annak megérkezését technikailag nincs lehetősége vizsgálni.

A szolgáltató és vevő között  létrejött szerződés a kölcsönös teljesítéssel megszűnik.

Árak

A termék mellett feltüntetett vételár minden esetben bruttó vételár, mely tartalmazza az ÁFA-t. A megrendelés véglegesítése során a nettó ár + ÁFA felbontás kizárólag tájékoztatásul szolgál vásárlóink részére.

Az árak minden esetben forintban értendők.

A webáruházban feltüntetett árak a szállítási díjat nem tartalmazzák.

Szállítási információk

A szállítás helyét a vevő megrendelésében határozza meg, mely a számlázási címtől eltérhet.

A szállítás várható ideje: készleten lévő termékek esetén, belföldön 3 munkanap. Azon termékek esetén, amelyeknél készletinformáció nincsen feltüntetve, a várható szállítási idő belföldön 3-15 munkanap. A vásárlónak lehetősége van arra, hogy a raktáron lévő termékeket megjelenítse és a rendelkezésre állás szerint válasszon. Esetlegesen hosszabb szállítási határidőről az ügyfélszolgálat értesítést küld a vevő részére. Nemzetközi szállítás esetén a várható szállítási határidőkről kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálati elérhetőségeinken!

A kiszállítás pontos időpontjáról a futárszolgálat értesíti a címzettet.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után 3 munkanapon belül tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. A rendelés pillanatában elérhető készletek változhatnak. Amennyiben valamely megrendelt termék kiszállítását nem tudjuk biztosítani, helyettesítő terméket ajánlunk fel a vásárlónak helyette.

Fenntartjuk a jogot, hogy a megrendelés elfogadását és teljesítését megtagadhatjuk abban az esetben, ha a vásárlás körülményei megalapozottan arra engednek következtetni, hogy a megrendelések mögött valós vásárlási szándék nem áll.

A vásárló átvételkor köteles tételesen átvizsgálni a terméket, és meggyőződni annak épségéről, hiánytalanságáról. Szolgáltatónak az átvételt követő 3 nap elteltével erre vonatkozó reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Fizetési feltételek

A vevőnek –utánvéttel (maximum 500.000 Ft-ig), bankkártyás fizetési móddal, valamint előreutalással van lehetősége a szolgáltató részére megfizetni a megrendelt termék vételárát.

Előreutalás esetén a szolgáltató Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12096004-00103029-00100002 számú bankszámlájára szükséges a megrendelt termék vételárát, valamint a szállítási költséget elutalni akként, hogy a közlemény rovatba a visszaigazoláskor megküldött rendelési számot feltünteti.

Az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben a vevőnek többletköltség nem számítható fel. A Szolgáltató késedelmi kamat fizetésére nem köteles.

Elállási jog

A vevő jogosult a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni a megkötött szerződéstől. Az elállásra nyitva álló határidő a termék vevő általi átvételének napján kezdődik. Kétség esetén a határidő megtartásának szempontjából a szolgáltató postai úton megküldött elállási nyilatkozat esetén a postára adás igazolt dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail elküldési idejét veszi figyelembe, feltéve, hogy a nyilatkozat a szolgáltatóhoz megérkezett. Postázás esetén az elállási nyilatkozatot ajánlott regisztrált küldeményként feladni, hogy a feladás dátuma hitelt érdemlően igazolható legyen. A szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti a teljes vételárat a vevő részére, feltéve, hogy a vevő a terméket visszaszolgáltatja, vagy kétséget kizáróan igazolja, hogy azt visszaküldte. Amennyiben a vevő elállási nyilatkozata ellenére a terméket nem juttatja vissza a szolgáltató részére, vagy annak visszaküldését hitelt érdemlően nem bizonyította, a szolgáltató jogosult a visszafizetendő összeg visszatartására mindaddig, amíg a termék hozzá meg nem érkezik, vagy annak elküldését a vásárló kétséget kizáróan nem igazolta. A vevőt elállása esetén a vételár visszafizetéséig eltelt időre késedelmi kamat nem illeti meg.

Amennyiben a vevő megrendelésekor nem a legolcsóbb fuvarozási módot választotta, akkor az e miatt felmerült többletköltséget a szolgáltató nem köteles visszatéríteni.

Az elállási jog gyakorlása körében, a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vevőt terhelik, az utánvéttel visszaküldött csomagokat a szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.

A szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A vevő nem gyakorolhatja elállási jogát:

  1. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ;
  2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vevő személyére szabtak;
  3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,
  6. lezárt csomagolású hang-, illetve fényképfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetén, ha a vásárló a csomagolást felbontotta.

Amennyiben a vevő élni kíván elállási jogával, úgy azt írásban köteles a szolgáltatóval közölni az ügyfélszolgálati elérhetőségeinek valamelyikén.

Vevő elállásra irányuló nyilatkozatában köteles megjelölni a termék nevét, a megrendelési számot, a szerződéskötés időpontját, átvétel időpontját, illetve a vevő nevét és címét. Az elállási nyilatkozat a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatminta kitöltésével is gyakorolható. A nyilatkozat mintát jelen tájékoztatónk végén is megtalálja.

Jótállás:

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik, a jótállás időtartama egy év. A szolgáltató jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A kötelező jótállás megléte nem érinti a fogyasztó törvényből eredő egyéb (pl. szavatossági) jogait. Ugyanazon hiba miatt azonban kellék-, illetve termékszavatossági igény és jótállás párhuzamos érvényesítésének nincsen helye.

Termékszavatosság:

Termékszavatossági igényként a fogyasztó a termék hibája esetén követelheti a gyártótól, hogy a hibát javítsa ki, vagy a terméket cserélje ki. A termék akkor minősül hibásnak, ha az az átadásakor nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A gyártót termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania.

Kellékszavatosság:

A vevő a szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényét érvényesítheti. A szolgáltató kellékszavatossággal tartozik azokért a hibákért, amelyek miatt a termék az átadása időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Kellékszavatossági igényét a vevő a teljesítés időpontjától számított 1 éves határidő alatt terjesztheti elő. Amennyiben a vevő a Ptk. szerint fogyasztónak minősül, úgy a kellékszavatossági igényének érvényesítésre nyitva álló határidő az átvétel időpontjától számított 2 év.

A vevő – választása szerint – kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vevő nem kérte, vagy nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a szolgáltató költségére a vevő is kijavíthatja, kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől elállhat.

Vevő köteles a hiba felfedezése után késedelem nélkül írásban jelezni a hibát a szolgáltató felé. Fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Fogyasztói szerződés esetén a teljesítéstől számított 6 hónapon belül a fogyasztó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket a szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

A szavatossági igényeit a vevő az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti, mely egyben a szolgáltató ügyfélszolgálata is:

Név: Leier Autó Kft.

Levelezési cím: 9024 Győr, Szauter F. út 9.

Telefonszám: +36 96-513-213

E-mail cím: auto.webshop@leier.hu

A szolgáltató a vevő által bejelentett kifogásról jegyzőkönyvet vesz fel, melyből egy példányt haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül megküld a vevő által megadott címre. A szóban előterjesztett kifogást a szolgáltató azonnal jegyzőkönyvbe veszi. A kifogás elutasítása esetén a szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a vevőt.

Panaszkezelés:

A szolgáltató, a fogyasztó írásban bejelentett panaszát – amennyiben jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg – 30 napon belül köteles írásban megválaszolni, elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles.

Ha a fogyasztó panaszát szóban, személyesen, vagy telefon útján terjeszti elő az ügyfélszolgálaton, úgy arról a szolgáltató jegyzőkönyvet köteles felvenni. A szolgáltató törekszik a szóbeli panasz azonnali orvoslására. Amennyiben a panasz azonnali orvoslása nem lehetséges, a szolgáltató az írásbeli panaszra irányadó határidőben köteles azt megválaszolni.

A panasz elutasítása esetén a szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, hogy panaszával mely hatósághoz vagy békéltető testülethez fordulhat.

A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és címe:

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület (székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10/a., telefonszáma: 06-96-520-217, honlapja: https://gymsmkik.hu/bekelteto)

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A vállalkozást a békéltetőtestületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testületek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhat:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvitájuk során az online vitarendezési platformhoz is fordulhatnak. Az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform (OVR) elérhetősége:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Adatkezelés

Szolgáltató kizárólag olyan információkat rögzít a vevővel kapcsolatban, melyek elengedhetetlenül szükségesek a megrendelés teljesítéséhez, illetve a webshopban történő regisztrációhoz. Vásárlás vendégként, regisztráció nélkül is lehetséges, a vevő választása szerint. A vevő által megadott adatokat a Szolgáltató harmadik fél számára nem adja ki, kivéve azokat az információkat, melyek a termék kézbesítéséhez szükségesek.
A részletes adatvédelmi tájékoztatás elérhető a szolgáltató honlapján, melyről a vevő a megrendelés elküldését megelőzően tájékoztatást kap.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88135

Egyéb

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

A vevő a szolgáltató által működtetett webáruházat csak az Általános Szerződési Feltételek elfogadása esetén használhatja.

A szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

A webáruházban megjelenő termékképek egy része illusztráció, a termék színe a fotón láthatótól árnyalatnyival eltérhet..

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt: