fbpx

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást elérhetővé kell tenni a társaság székhelyén és valamennyi telephelyén, fióktelepén, holnapján, továbbá az érintett személy részére kérésére, ha az biztosítható, meg kell küldeni.

I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Név: Leier Autó Kft.

székhely / levelezési cím: 9024 Győr, Szauter Ferenc út 9.

cégjegyzékszám: 08-09-018678

E-mail cím: bmw@leier.hu

Telefonszám: +36 96 513 213

Fax szám: +36 96 513 214

 (a továbbiakban: Társaság)

II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK, ADATOK TOVÁBBÍTÁSA, KÖZÖS ADATKEZELÉS

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1. Adatfeldolgozók

Ezen adatfeldolgozók Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – végzik az adatkezelést. Az adatkezelők kötelesek biztosítani az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket.

1.A. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

Ezen szolgáltatók:

Név: DPD Hungária Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet

E-mail címe: dpd@dpd.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatkezeles@dpd.hu

Cégjegyzékszáma: 01 09 888141

Adószáma: 13034283-2-41

Név: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@posta.hu

Cégjegyzékszám: 01 10 042463

Adószám: 10901232-2-44

1.B. Egyéb adatfeldolgozók

Tárhely szolgáltató

Név: Leier Monolit Kft.

Cím: 9024 Győr Baross Gábor út 42.

E-mail címe: info@leier.hu

Cégjegyzékszám: 08 09 002610

Adószám: 10727256-2-08

Kamerarendszer üzemeltetése

Név: Leier Monolit Kft.

Cím: 9024 Győr Baross Gábor út 42.

Cégjegyzékszám: 08 09 002610

Adószám: 10727256-2-08

IT rendszer üzemeltetője

Név: Leier Monolit Kft.

Cím: 9024 Győr Baross Gábor út 42.

Cégjegyzékszám: 08 09 002610

Adószám: 10727256-2-08

Könyvvizsgálat

Név: Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Kft.

Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.

Cégjegyzékszám: 01 09 563903

Adószám: 12191800-2-41

Bérszámfejtés

Név: Leier Hungária Kft.

Cím: 9024 Győr, Baross G. út 42.

Cégjegyzékszám: 08-09-004486

Adószám: 11138075-2-08

Ügyfélkapcsolattartók, márkaimportőrök

Cégnév: BMW Hungary Kft.

Székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci u. 59. Airport Business Park Cégjegyzékszám: 13-09-203153 Adószám: 27279195-2-13

Cégnév: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (SKODA Generálimportőr)

Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

Cégjegyzékszám: 01-09-071123

Adószám: 10438372-2-44

Cégnév: Hyundai Holding Hungary Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1186 Budapest, Cziffra György utca 15. 

Cégjegyzékszám: 01-09-881438

Adószám: 13950558-2-44

Flottakezelés:

Cégnév: Leier Flottakezelő Kft.

Székhely: 9024 Győr, Szauter Ferenc út 9.

Cégjegyzékszám: 08-09-026901

Adószám: 25108734-2-08

Kontrolling szolgáltatás

Név: Leier Monolit Kft.

Cím: 9024 Győr Baross Gábor út 42.

Cégjegyzékszám: 08 09 002610

Adószám: 10727256-2-08

Tűzvédelem

Név: Horváth Attila e.v.

Cím: 9013 Koroncó, Széchenyi utca 107.

Adószám: 47050763-2-08

Munkavédelem

Név: To-bi Tech Kft.

Cím: 9151 Abda, Árpád u. 10.

Adószám: 12445721-2-08

Jogi szolgáltatás

Név: Dr. Márton Bernadett ügyvéd

Cím: 9024 Győr, Baross G. út 42.

Vagyonvédelem, portaszolgálat

Név: Őrház Vagyonvédelmi Egyesülés

Cím: 9025 Győr, Ráth Mátyás tér 3.

Adószám: 23902116-2-08

2. Adattovábbítás

 1. Adattovábbítás az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • A Társaság meghatározott célból – így különösen valamely harmadik személlyel fennálló szerződés teljesítése, jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében továbbíthatja. Ilyen esetek például:
 • szerződés teljesítéséhez adatok átadása az importőrnek,
 • csomag kézbesítéséhez adatok átadása a futárszolgálat részére,
 • adatok továbbítása könyvelési, kontrolling, vagy vállalatirányítási célból cégcsoporton belül,
 • hatóság, bíróság részére jogi eljárás lefolytatásához,
 • adóhatóság részére történő adattovábbítás (pl. számlafeltöltési kötelezettség).
 • Adattovábbítás esetén – a jogszabályi kötelezettségen alapuló adattovábbítás kivételével – a Társaság kizárólag olyan címzettek részére továbbítja az érintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a Rendelet követelményeinek megfelel.
 • EU-n kívüli harmadik országban, továbbá nemzetközi szervezet keretein belül adatkezelés folytató adatkezelő, vagy adatfeldolgozó részére (a továbbiakban mint nemzetközi adattovábbítás) személyes adat akkor továbbítható, ha
 • a nemzetközi adattovábbításhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
 • a nemzetközi adattovábbítás az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges, és annak során az Info tv. 5. § -ában az adatkezelésre előírt követelmények teljesülnek, és a továbbított személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított, vagy
 • az Info tv. 11. § -ban meghatározott kivételes esetben (pl. valamely EGT-állam vagy harmadik ország közbiztonságát közvetlenül és súlyosan fenyegető veszély elhárítása érdekében).
 • Ha olyan harmadik országba történik az adattovábbítás, amely a személyes adatok megfelelő szintű védelmét a Rendelet V. fejezete szerint teljesíteni nem tudja, akkor az adattovábbítás csak a Rendelet 49. cikk alapján történhet.

3. Közös adatkezelés

A Társaság a tevékenysége ellátásához értékesítési partnereivel, márka importőrökkel közös adatkezelést végez, a partnerekkel kötött megállapodás és importőri szerződések alapján. A Leier Autó Kft.-nél leadott megrendelést a partner szolgálja ki, a vevő azonban a Leier Autó Kft.-vel szerződik. Az adatok átadása azáltal megvalósul, hogy azok a márka importőrök online rendszerében kerülnek rögzítésre. Az értékesítési partnerek listája megtekinthető a  márkakereskedések honlapjain.

III. FEJEZET A TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK

1. Felvételre jelentkező, állásra pályázók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

 1. Az érintettek köre: a Társasághoz önéletrajzot, álláspályázatra jelentkezést benyújtó személyek
 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok (vezetői engedély, nyelvvizsga, OKJ-s képzés dokumentumának száma), fényképe (amennyiben az önéletrajz tartalmazza), kapcsolattartási adatok (telefonszám, és/vagy e-mail cím), a pályázó által az önéletrajzában megadott adatok, valamint a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
 • A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. A pályázót tájékoztatni kell arról, ha a Munkáltató nem őt választotta az adott állásra.
 • A jelentkező/pályázó jogosult tájékoztatást kapni a jelentkezése kapcsán rendelkezésre bocsátott személyes adatai kezelésének körülményeiről. Ezt számára könnyen hozzáférhetően és közérthetően, indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni.
 • Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) a) szerint, az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok beérkezésének helye: a Társaság, ill. a cégcsoport által erre a célra létrehozott e-mail címei (leierauto.hr@leier.hu, hr@leier.hu), a kereskedések saját e-mail címei, valamint a Társaság honlapjain megtalálható pályázati felülete. A Társaság a más csatornán keresztül beérkezett önéletrajzokat kizárólag abban az esetben kezeli, amennyiben az érinett hozzájárulását beszerezte. Amennyiben szóban, telefonon történik jelentkezik a pályázó, úgy a munkáltató intézkedik az adatkezelési hozzájárulás beszerzése iránt. Az érintett kifejezett és igazolható hozzájárulása nélkül a Társaság önéletrajzokat, jelentkezési lapokat, álláspályázatokat nem kezel.
 • Az érintettek tájékoztatása: a Társaság az álláspályázatok befogadására szolgáló e-mail címein automatikus válaszüzenet formájában tájékoztatja a pályázókat (a tájékoztató szövege az Adatkezelési Szabályzat mellékletét képezi). Az álláspályázatokra beérkező jelentkezésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót (Adatkezelési Szabályzat melléklete) a Társaság honlapján, valamint székhelyén, telephelyein, fióktelepein a személyügyi osztályon elérhetővé teszi. A személyes állásinterjúkon a jelölt tájékoztatására szolgáló kivonat az Adatkezelési Szabályzat melléklete.
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetői, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók, a Leier cégcsoport jelentkezés elbírálásában közreműködő szakmai vezetői.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: A felvett Munkavállaló esetében a munkaviszony végéig, a munkaviszonyban alkalmazandó szabályok szerint, kivéve az időkorlát nélkül megőrzendő iratokban rögzített személyes adatok (10. § e.) pont). A ki nem választott jelentkezők személyes adatait a Társaság az érintett hozzájárulása esetén a jelentkezés beküldését követő év december 15. napjáig őrzi meg abból a célból, hogy a pályázót megüresedett álláshelyeiről tájékoztatni tudja. Amennyiben a pályázó adatai további kezeléséhez nem járul hozzá, úgy azokat külön értesítés nélkül, legkésőbb a kiválasztási folyamat lezárását követő 90 napon belül törli a Társaság. Haladéktalanul kezelni kell annak adatait, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta, vagy adatai törlését kérte.
 1. A Munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van, illetve ha ez az érintett jogos érdekét szolgálja. E hozzájárulást legkésőbb a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől. Hozzájárulás hiányában a Munkáltató a pályázó valamennyi személyes adatát a felvételi eljárás lezárását követő legfeljebb 90 napon belül törli, illetve megsemmisíti.
 1. A jelentkezési lapok tárolásának helye: papír alapon a központi személyügyi osztályon, illetve a kereskedések vezetőinek irodájában zárt szekrényben/irattárolóban, elektronikusan érkezett iratok esetén a Társaság hálózatán létrehozott, korlátozottan hozzáférhető elkülönített partíción.
 1. A Társaság tiszteletben tartja az álláskeresők információs önrendelkezési jogát, ezért olyan álláshirdetést nem ad fel, amelyben nem tünteti fel a leendő munkáltató nevét. A Társaság kivételes esetben, kizárólag akkor alkalmaz anonim álláshirdetést, amennyiben annak szükségessége érdekmérlegelési teszttel alátámasztható.
 1. A munkaerő-közvetítés keretében közvetített jelöltek tekintetében a munkaerő-közvetítő, valamint a Társaság adatkezelőnek minősül. Az adatkezelők saját felelősségi körükben kötelesek teljesíteni az adatvédelmi és egyéb jogszabályi előírásokat. E körben a Társaság kizárólag azon adatkezelési tevékenységekért felel, amelyet maga végez, vagy általa igénybe vett adatfeldolgozó útján végeztet.

2. Ki- és beléptetőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság személy- és vagyonvédelmi, munka- és balesetvédelmi okból, valamint az üzleti titkok, információk, személyes adatok védelme érdekében, azon célból, hogy területére csak az arra jogosult személyek léphessenek be, illetve tartózkodhassanak ott, a 2005. évi CXXXIII. törvény 32. § (1) bekezdésével összhangban székhelyén, telephelyein beléptetőrendszert üzemeltet.

A beléptetőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés az alábbiak szerint történik harmadik személy látogató estében:

 1. A kezelhető személyes adatok köre: természetes személy neve, gépkocsi rendszáma, képviselt jogi személy, belépés és kilépés ideje.

Áruszállítás esetén a fuvarokmányban szereplő adatok.

 • Az adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja szerinti jogos érdek, szállítók esetén Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja szerinti szerződés teljesítése.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: amennyiben szerződés teljesítéséhez köthető (pl. szállítólevél), a Számviteli törvény szerinti 8 év, egyéb esetben 30 nap (hatósági eljárás esetén meghosszabbítható). 

A Társaság az érdekmérlegelés tesztjét elvégzete, amely az Adatkezelési szabályzat mellékletét képezi.

3. Harmadik személyeket érintő, munkahelyi balesetekkel kapcsolatos adatkezelés

 1. Az érintettek köre: munkahelyi (üzemi) balesetet elszenvedett, illetve abban érintett (pl. tanú) munkavállalók, személyek (pl. tanú, hozzátartozó).
 • A kezelhető adatok köre: természetes személy neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, TAJ szám, nem, állampolgárság, a baleset körülményei, a kivizsgálás során keletkezett és rögzített adatok.
 • A személyes adatok kezelésének célja: dokumentáció, jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése, a jövőbeli munkahelyi balesetek megelőzése, hatósági eljárások.
 • Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség.
 • A személyes adatok címzettjei: munkavédelmet a munkaköri leírásában foglaltak szerint ellátó munkavállaló, a Társaság munkavédelmi megbízottja mint adatfeldolgozó, a Társaság érintett vezetői és személyügyi, valamint jogi feladatokat ellátó munkatársai, a Társasággal szerződésben álló biztosító társaság, súlyos munkabaleset esetén a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa (munkavédelmi törvény 64. § (4) bek. szerint).
 • A személyes adatok, jegyzőkönyvek tárolási helye: papír alapon a központi személyügyi osztályon, illetve a kereskedés személyügyi osztályain zárt szekrényben/irattárolóban, elektronikusan korlátozottan hozzáférhető partíción a Társaság hálózatán.
 • Az adatkezelés időtartama: az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 4/a. melléklete alapján a balesetről készült jegyzőkönyv és mellékletei irattárban 5 évig megőrizendőek. Amennyiben hatósági, bírósági eljárás van folyamatban, az iratokat az eljárás jogerős lezárását követő 5. év végéig (polgári jogi elévülés) őriz meg a munkáltató.

4. Kamerarendszer által rögzített felvételekkel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság a székhelyén, telephelyein elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé. Az elektronikus megfigyelésre vonatkozó szabályokat a Társaság külön szabályzatban állapítja meg.

 1. a személyek életének, testi épségének, egészségének védelme; munkavédelem, munkabiztonság, vagyonvédelem, vagyonbiztonság; alapanyagok, árukészletek, gépek, gépjárművek, egyéb eszközök, anyagi javak biztonságos tárolása, megóvása; minőségbiztosítás, szakmai szabályok, előírások betartásának felügyelete; munkabiztonság; munkavállalók ellenőrzése a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében, munka- és balesetvédelmi előírások betartásának ellenőrzése; az iratokban, a gépeken, számítógépeken, digitális eszközökön tárolt adatok, üzleti titkok védelme; rendkívüli események megelőzése, feltárása, kivizsgálása; panaszkezelés, a szerződésszerű teljesítés bizonyítása.
 • az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető egyéb adatok.
 • az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
 • a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított legfeljebb 30 nap elteltével törlésre kerül. Amennyiben érintett, vagy más jogosult a felvétel zárolását, az adatkezelés korlátozását kéri, de felhasználásra a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül nem kerül sor, úgy a felvétel a kérelem benyújtásától számított 30 nap elteltével törlésre kerül, kivéve, ha a zárolásra okot adó körülmény továbbra is fennáll. Haladéktalanul törölni kell a zárolt felvételt, ha a zárolás célja megszűnt.
 • a Leier Cégcsoport védett szerverein
 • Leier Monolit Kft., 9024 Győr, Baross G. út 42. info@leier.hu, tel.: 96/512-550.
 • Annak érdekében, hogy a kamerarendszer általi adatkezelés minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, a felvételbe betekintési joggal csak a Cégcsoport által kijelölt személyek rendelkeznek.

A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított legfeljebb 30 nap elteltével törlésre kerül. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják, vagy az érintett az adatok zárolását, az adatkezelés korlátozását kéri, vagy ha az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, vagy személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott tárolási idején (legfeljebb 30 nap) belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül a Cégcsoport által a kamerarendszer felügyeletére kijelölt személy dönt és gondoskodik a felvétel megfelelő őrzéséről. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nem kerül sor a bírósági, hatósági megkeresésre, a felvétel törlésre kerül, kivéve, ha az érintett jogos érdekének valószínűsítése mellett a felvétel további zárolását kéri. A felvételek zárolásáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az érintettnek joga van a róla készült felvételről másolatot kérni. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A kamerás megfigyeléssel összefüggésben adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

5. A Társaság által szervezett rendezvények során megvalósuló adatkezelés

 1. A Társaság által rendezett összejöveteleken készített fényképek készítése, felhasználása és a résztvevők adatainak kezelése.
 1. az érintett neve, képmása (rendezvény jellegéből adódóan szükséges egyéb adat (pl. ételallergia).
 • : a Rendelet 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása, illetve 16. életévét be nem töltött érintett esetében a Rendelet 8. cikk (1) szerinti szülői felügyeletet ellátó személy hozzájárulása.
 • a rendezvény lebonyolításának végéig, illetve a felhasznált fényképek esetén a hozzájárulás visszavonásáig.
 • : a rendezvény lebonyolításával megbízott Munkavállalók, a rendezvény szervezői (adatfeldolgozók).
 • fényképek esetén a Társaság szerverén jogosultsággal védett állományban.

6. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

 1. A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, aktuális árlisták, kondíciók megküldése céljából, az ehhez szükséges mértékben kezeli a vele vevőként, szállítóként, vagy egyéb jogviszonyra (pl. megbízás) szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely, fióktelep címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák). Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási, jogi feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 • A személyes adatok kezelésének időtartama: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) vonatkozó részei szerinti 5 év, számviteli bizonylathoz kapcsolódó személyes adat kezelésének időtartama a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései szerint 8 év.
 • Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról előre tájékoztatni kell. A természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét jelen Szabályzat  melléklete  tartalmazza, mely a szerződés mellékletévé is tehető, vagy a szerződés szövegébe beleszerkeszthető.

7. Panaszkezeléshez, reklamációhoz kapcsolódó adatkezelés

 1. A Társaság a Ptk., a fogyasztóvédelmi törvény, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet alapján kezeli a telefonon, internetes panaszkezelő felületen, levélben és e-mailben érkező panaszokat, reklamációkat.
 1. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. A fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az érintett nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 1. A kezelt adatok köre: a fogyasztó neve, címe, elérhetőségi adatai (telefonszám és e-mail cím), vásárlásra vonatkozó adatok, vásárló által érvényesíteni kívánt igény.
 1. A személyes adatok címzettjei: a Társaság értékesítéssel megbízott munkavállalói. Termékcsere esetén a kiszállítást végző szolgáltatók részére a címzett neve, telefonszáma és a szállítási cím átadásra kerül.
 1. Az adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.

8.  Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai

 1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, kapcsolattartási adatok (telefonszám és / vagy e-mail cím, postázási címe), beosztása / munkaköre, valamint a cégjegyzékből nyilvánosan elérhető adatok.
 • A személyes adatok kezelésének célja:  a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítéseüzleti kapcsolattartás
 • Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) f) szerinti szerződött partner jogos érdeke és annak teljesülése.[1]
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság nevében szerződéskötésre jogosult személyek, ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó, ill. szerződéskötés és kezelés tárgyában érintett munkavállalói.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének megszűnését követő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti 5 év, illetve számviteli bizonylathoz kapcsolódó személyes adat kezelésének időtartama a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései szerint 8 év.
 • Amennyiben a személyes adatkezelésre a szerződés teljesítéssel nem közvetlen kapcsolatban kerül sor, abban az esetben a személyes adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolattartás, jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatfelvételi lapot jelen Szabályzat 15. számú melléklete tartalmazza. Ezen nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló Munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadását követő év december 31. napjáig.

9. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján, tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

 1. A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. 
 • A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
 • A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
 • A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót az adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

10. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook, Instagram és egyéb social media oldalán

11. Adatkezelés a Társaság webáruházaiban

 1. A Társaság által működtetett webáruházakban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.
 • Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés teljesítése, célja a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
 • A Társaság a 2. pontban meghatározott célból kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét.
 • A Társaság a szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (2) bekezdés jogcímén.
 • Átutalásos fizetési mód választása esetén a Társaság kezeli az átutalás adatait (küldő fél neve, bankszámlaszáma). Bankkártyás fizetés esetén a kártyabirtokos a webáruházi felületről átirányításra kerül a szolgáltató bank által biztosított internet felületre és ott adja meg a fizetéshez szükséges kártya adatokat. Erre vonatkozóan a Társaság csak a sikeres fizetés megtörténtére vonatkozó adatokat kezeli. A bankkártya adatok biztonságos kezeléséért és továbbításért a bank felel.
 • A Társaság az előző pontokban foglaltakon túlmenően, a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek. Amennyiben valamely megrendelt termék kiszállítását a Társaság nem tudja biztosítani, helyettesítő terméket ajánl fel a vásárlónak helyette, ennek érdekében a megrendelésben megadott e-mail címen és / vagy telefonszámon a vásárlót a Társaság megkeresheti.
 • A félbeszakadt vásárlás során a kosárban maradt termékeket és a megadott adatokat 48 órán keresztül tárolja a rendszer. Amennyiben a felhasználó a kosarába terméket helyezett és a megrendeléshez adatait már megadta, de a megrendelését nem véglegesítette, vagy regisztrált felhasználóként helyezett terméket a kosarába, de a megrendelését nem küldte el, a rendszer 24 óra elteltével emlékeztető e-mailt küld a Felhasználó részére annak tisztázására, hogy a rendelési folyamat megszakítása a Felhasználó akaratának megfelelően történt-e. Amennyiben ezt követően 24 óra elteltével sem véglegesíti a Felhasználó a megrendelését, a kosár tartalmát, illetve nem regisztrált vásárló esetén a felhasználó adatait a rendszer automatikusan törli. Az adatkezelés célja, hogy megállapítható legyen, a vásárlás megszakítása valóban a felhasználó akaratának megfelelően történt.
 • A Társaság a csomag kézbesítése céljából a vásárló nevét, szállítási címét, telefonszámát, e-mail címét átadja a szállítást végző futárszolgálatnak. A futárszolgálat önálló adatkezelőnek minősül. A szállítási feltételekre vonatkozó hatályos tájékoztató a Társaság honlapján elérhető.
 • A webáruházban vásárolt termék személyes átvétele a Társaság győri kereskedésében történik. A kereskedésben elektronikus megfigyelő rendszer (kamerarendszer) működik. A kamerarendszerre vonatkozó adatkezelési előírások megtalálhatóak jelen tájékoztatóban, továbbá a kereskedés bejáratában kihelyezett tájékoztató táblán is elolvashatóak.
 1. Vásárlói panasz, kifogás esetén a Társaság kezeli az ezzel összefüggő adatokat a fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § pontja, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szerint.
 1. A Társaság a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fent felsoroltaktól eltérő célból – így különösen a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az igénybevevőnek címzett elektronikus hirdetés, vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
 1. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság könyvvizsgálati feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatójának munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából, a Társaság jogi osztálya, ügyvédje a szerződésből fakadó igények érvényesítése és jogviták rendezése céljából, futárszolgálat a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.
 1. A személyes adatok kezelésének időtartama: regisztráció esetén a regisztráció törléséig, a hozzájárulás visszavonásáig. A 11.2., 11.4. és 11.6. pontban meghatározott célokból kezelt adatokat haladéktalanul törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A számviteli bizonylatokban szereplő adatok kezelése a Számviteli törvény előírásainak megfelelően az ezt követő 8. év végéig történik. A vásárlói panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató a fogyasztóvédelmi törvény alapján 5 évig köteles megőrizni.
 1. Az érintett a hozzájárulásán alapuló adatkezelést bármikor megtilthatja. Erre lehetősége van a Társaság telefonszámán, vagy e-mail címén.
 1. A webáruházban történő vásárlás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.

12. Hírlevél szolgáltatással összefüggő adatkezelés

 1. Az érintett a Társaság honlapjain a hírlevélre történő feliratkozása, webshopból való vásárlása során, illetve személyesen, papír alapon (pl. rendezvények alkalmával) az adatkezelési tájékoztató elfogadását követően adhatja meg hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez.
 1. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.
 1. A hírlevélről az érintett a hírlevél, illetve honlap „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben az adatkezelő a leiratkozó minden adatát haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli a hírlevél adatbázisból.
 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
 • A személyes adatok kezelésének célja: hírlevél küldése a Társaság és a Leier Cégcsoport szolgáltatásai, akciói, aktuális ajánlatai, a Leier Cégcsoport legfontosabb hírei tárgyában, valamint a Társaság által forgalmazott márkákkal kapcsolatban.  
 1. Az adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja, az érintett hozzájárulása.
 1. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság, illetve a Leier Cégcsoport ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatói.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig/leiratkozásáig).

A papír alapon tett nyilatkozatokat a Társaság marketing osztálya őrzi zárt szekrényben, a hozzájárulás visszavonásáig.

 • A hírlevél feliratkozók részére szolgáló adatkezelési tájékoztató, valamint a hírlevél feliratkozáshoz használt adatlap az Adatkezelési Szabályzat mellékletét képezi.

13. Nyereményjáték szervezéssel összefüggő adatkezelés

 1. A Társaság által szervezett nyereményjátékok során felmerülő személyes adatok kezelésének részletes szabályait a Társaság a nyereményjáték meghirdetésével egyidejűleg, az egyedi nyereményjáték szabályzatban rögzíti.
 1. A személyes adatok köre: az érintett neve, elérhetőségi adatai. A nyertesek adatait a Társaság az SZJA tv. 76. § alapján mint kifizetőhely kezeli.
 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) a.) szerint az érintett hozzájárulása, a nyertesek vonatkozásában a Rendelet 6. cikk (1) c.) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése (Szja-tv.).
 1. A személyes adatok címzettjeinek köre: a nyereményjáték rendezésében és lebonyolításában, könyvelési feladatok ellátásában résztvevő munkavállalók, a nyeremények postázásához igénybe vett futárszolgálat, szolgáltató.
 1. A személyes adatok tárolásának helye, ideje: az egyedi nyereményjáték szabályzat szerint, de legfeljebb a nyereményjáték lezártát követő 1 évig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, a nyertesek esetén az Szja tv. által előírt 5 évig a Társaság hálózatán, papír alapon zárt szekrényben a Társaság marketing, ill. könyvelési osztályán.

14. § Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

 1. A Társasághoz beérkezett ajánlatkérések során felmerülő személyes adatok kezelése.
 1. A személyes adatok köre: az ajánlatkérő neve, adószáma, telefonszáma, e-mail címe, az ajánlatkérésben (üzenet szövegében) az érintett által esetlegesen megadott egyéb személyes adatok.
 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása.
 1. A személyes adatok címzettjei: a Társaság értékesítő munkatársai, a Társaság ügyvezetői.
 1. A személyes adatok tárolásának ideje, helye: az ajánlatkérés gazdasági évének lezárásáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, a Társaság hálózatán, papír alapon, zárt szekrényben.

15. § Adatkezelés tesztvezetés kapcsán

 1. A Társasághoz tesztvezetés (próbaút) céljából jelentkező magánszemélyek személyes adatainak kezelése
 • Az érdeklődőknek lehetősége van a Társaság által forgalmazott gépjármű márkákat tesztvezetés (próbaút) során kipróbálni. A gépjárművek magas vagyoni értéket képviselnek, illetve gépjármű csak érvényes vezetői engedély birtokában vezethető, ezért személy- és vagyonvédelmi, biztonsági okokból szükséges a tesztvezetésre jelentkező személy azonosítása, vezetői jogosultságának ellenőrzése.
 • Az érintetteknek lehetősége van a Társaság, illetve a forgalmazott márkák gyártói, illetve importőrei által üzemeltetett honlapokon keresztül tesztvezetésre jelentkezni. Ebben az esetben az érintett a jelentkezés előtt tevőleges magatartásával (checkbox kipipálásával) hozzájárul ahhoz, hogy a honlapon általa önkéntesen megadott adatai a Társaság részére átadásra kerüljenek. A Társaság az érintett személyes adatait ezen hozzájárulás alapján kezeli. A kapcsolatfelvételhez, így a tesztvezetési igény teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok a formanyomtatványon * szimbólummal jelöltek, illetve az érintettnek lehetősége van az általa preferált kapcsolatfelvételi forma kiválasztására (telefon vagy e-mail).

Az érintett hozzájárulását adatkezelési célonként egyértelműen elválasztva, külön adja meg.

Az adatlapon meg nem adott, de a tesztvezetéshez szükséges adatokat annak megkezdése előtt az érintett írásbeli hozzájárulása alapján rögzíti és kezeli a Társaság.

 •  A kezelt személyes adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, jogosítványszáma, jogosítvány kategória és érvényesség, esetlegesen születési dátum, preferált kapcsolattartási forma, lakcím, jelenlegi járművének adatai, autóvásárlás tervezett dátuma.
 • A személyes adatok címzettjei: a tesztvezetés megszervezésével, lebonyolításával megbízott munkavállaló, a Társaság ügyvezetője és a marketing feladatokkal megbízott munkavállalója.
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása, illetve szerződéskötés estén esetén a Rendelet 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése.
 • A személyes adatok tárolásának ideje:
  • meg nem valósult tesztvezetés esetén legfeljebb a tesztvezetés tervezett időpontját követő hatodik hónap utolsó napjáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.
 • sikeres tesztvezetés esetén, az esetleges közúti szabálysértésekből adódó felelősség megállapítás céljából a tesztvezetést követő hatodik hónap utolsó napjáig.
 • A személyes adatok tárolásának a helye: a Társaság hálózatán, illetve papír alapon a tesztvezetések lebonyolításáért felelős munkavállaló irodájában, zárt szekrényben.

16. § Szervízeléssel és műszaki vizsgákkal kapcsolatos adatkezelés

 1. A Társaság által üzemeltetett szerviz szolgáltatásainak igénybe vétele során kezelt adatok: A Társaság magánszemélyek és céges ügyfelek számára is nyújt szerviz-, javítási szolgáltatást, értékesít alkatrészt. Jelen pont vonatkozásában érintetten a magánszemély ügyfelet (szolgáltatást igénybe vevőt), valamint a nem természetes személy ügyfél kapcsolattartójaként, képviselőjeként megjelölt személyt értjük.
 • A személyes adatok köre: az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, születési hely, idő, javításra, műszaki vizsgáztatásra átvett gépjármű adatai.
 • A személyes adatok címzettjei: a szerviz munkafelvétellel foglalkozó munkavállalói, a Társaság ügyvezetője és a szervizasszisztens.
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja:
 1. szerviz szolgáltatás igénybevétele esetén a Rendelet 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződés teljesítése.
 • szerviz időpont kérése esetén a Rendelet 6. cikk (1) a) pontja szerinti az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok tárolásának helye: a Társaság hálózatán, papír alapon a szervízfelvétellel foglalkozó munkavállalók munkaállomásán, zárt szekrényben.
 • A személyes adatok tárolásának ideje:
 1. meg nem valósult szervizelés esetén a szervizidőpont kérését követő hatodik hónap utolsó napjáig.
 • a szerviz szolgáltatás igénybe vétele esetén a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 169§ (2) szerinti 8 év.

17. § Bérautó szolgáltatás

 1. A Társaságnál szervizszolgáltatást igénybe vevő ügyfelek bérautó igénylése esetén felmerülő adatkezelés.
 • A kezelt adatok köre: az érintett neve, címe, vezetői engedély száma, kategóriája és érvényessége, születési helye és ideje, jogi személy esetén a képviseletre jogosult neve és tisztsége, valamint a bérautó vezetésére jogosult mint érintett felsorolt személyes adatai.
 • A kezelt adatok jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság szervizasszisztense, könyvelése, kontrolling, ügyvezetés.
 • A személyes adatok tárolásának ideje és helye: az ügylethez kapcsolódó számviteli bizonylatokat a Társaság a Számviteli törvény 169. § (2) bek. alapján 8 évig köteles megőrizni.

18. § Gépjármű értékesítés során kezelt adatok

18. § A.) Új gépjármű értékesítéssel kapcsolatos adatkezelés

 1. A készletről, vagy egyedi megrendelés alapján történő gépjármű értékesítés során a megrendelőről, vásárlóról kezelt személyes adatok kezelésére a jelen Szabályzat 18. § és 19. § pontjai vonatkoznak.
 • A kezelt személyes adatok köre: a megrendelő, vásárló mint érintett neve, kapcsolattartási adatai (név, telefonszám, e-mail cím), az ajánlatadással kapcsolatos adatok, szerződéskötés esetén a jelen Szabályzat 18. § és 19. § alapján kezelt adatok.
 • Az adatok megőrzési ideje: létrejött szerződés esetén a számviteli törvény szerinti 8 év. Amennyiben a szerződéskötés nem jön létre, a jelen Szabályzat ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó szabályai szerint.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság értékesítő munkatársai, könyvelés, kontrolling, a Társaság ügyvezetői. 
 • A Társaság a Rendelet 6. cikk (1) d.) pontja alapján (érintett érdekeinek védelme céljából) jogosult a vásárlókkal a kapcsolatot felvenni esetleges garanciális, gyári visszahívás esetén.

18. § B.) Megbízási szerződés alapján történő használt gépjármű értékesítés során kezelt adatok

 1. Használt gépjármű megbízási szerződés alapján történő értékesítése során a megbízóról (eladóról), illetve az érdeklődőkről, vevőjelöltekről, vevőkről kezelt személyes adatok kezelése.
 1. A személyes adatok köre: a megbízó (eladó) esetén: az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme. Az eladó gépjármű iránt érdeklődő személyek esetén: kapcsolatfelvételhez szükséges adatok, úgymint név, telefonszám és / vagy e-mail cím. Adásvételi szerződés létrejötte esetén a felek adásvételi szerződésben feltüntetett adatai: családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési családi és utóneve, személyazonosságot igazoló okmány száma, lakcím, nem természetes személy fél esetén a képviseletre jogosult családi és utóneve.
 1. A személyes adatok címzettjei: a Társaság értékesítői, könyvelés, kontrolling, ügyvezetés.
 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése.
 1. A személyes adatok kezelésének helye, ideje: a Társaság telephelyén zárható szekrényben, elektronikusan a Társaság hálózatán, a Számviteli törvény 169. § (2) bek. alapján 8 évig .

19. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év a Számviteli törvényben előírt megőrzési kötelezettséggel összhangban.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság cégjegyzési joggal és munkáltatói joggal felruházott vezetője, adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási, jogi, könyvvizsgálói feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

20. Kifizetői adatkezelés

 1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017 CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:  a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év, amennyiben egyéb jogszabály nem ír elő ennél hosszabb időtartamot.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői), jogi feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

21. Pénzmosási törvényi előírások során kezelt adatok

 1. A Társaság egyes szolgáltatása a 2017. évi LIII. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alatt áll és e tárgyban külön belső szabályzattal rendelkezik.
 1. A kezelt adatok köre a 2017. évi LIII. 7.§ (2) pontjában szereplő személyes adatok.
 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség.
 1. A személyes adatok tárolásának helye és ideje: zárható irattároló, szerződés megszűnésétől számított 8 év.
 1. A személyes adatok címzettjei: A Társaság pénzügyi és jogi feladatait ellátó munkavállalói, az ügyvezetői.

IV. FEJEZET
ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

E pontban az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  (Rendelet 18. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.  (Rendelet 79. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

V. FEJEZET
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
  1. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
  1. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
  1. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
  1. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
  1. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
 1. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
  1. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
  1.  a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
  1. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  1. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
  1. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 1. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
 • Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

 (Rendelet 13. cikk)

B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

 1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
  1. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
  1. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
  1. az érintett személyes adatok kategóriái;
  1. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
  1. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
 • Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
 1. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 2. ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 3. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 4. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 5. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 6. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
 7. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 1. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
 1. a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 2. ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 3. ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
 • Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
 • Az 1-4. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
 1. az érintett már rendelkezik az információkkal;
 2. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 3. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 4. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia. (Rendelet 14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

 1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 1. az adatkezelés céljai;
  1. az érintett személyes adatok kategóriái;
  1. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  1. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  1. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  1. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  1. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  1. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
 • Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

            (Rendelet 15. cikk)

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  1. az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  1. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
  1. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  1. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  1. a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  1. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  1. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  1. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  1. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  1. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  1. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  1. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 1. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 1. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

(Rendelet 18. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 1. az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
  1. az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 • E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 • Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
 • Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
 • Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 (Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 • Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 1. az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  1. meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  1. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 • A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
 • A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor. (Rendelet 22. cikk)

Korlátozások

 1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
 1. nemzetbiztonság;
  1. honvédelem;
  1. közbiztonság;
  1. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
  1. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
  1. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
  1. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
  1. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
  1. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
  1. polgári jogi követelések érvényesítése.
 1. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
 1. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
  1. a személyes adatok kategóriáira,
  1. a bevezetett korlátozások hatályára,
  1. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
  1. az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
  1. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
  1. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
  1. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

(Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 • Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
 • Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 1. az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  1. az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  1. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 • Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.

 (Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
 • Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 (Rendelet 77. cikk)

 • Magyarországon a felügyeleti hatósági jogkört az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság látja el (NAIH).

A NAIH elérhetőségei:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
 1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 1. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 1. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. (Rendelet 79. cikk)
 • Az érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. A törvényszékek elérhetősége a www.birosag.hu weboldalon megtalálható.

VI. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

Intézkedések az érintett kérelme alapján

 1. A Társaságunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 • Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 • Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • Társaságunk, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 1. indokolt mértékű adminisztrációs díjat számíthat fel, vagy
  1. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 • A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
 • Ha Társaságunknak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

VII. FEJEZET
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 1. A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv. előírásainak érvényre juttatásához szükségesek.
 • A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 • A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyet a munkaszerződés során ismernek meg. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza. 
 • A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
 • Amennyiben személyes adatok automatizált feldolgozására kerül sor, az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
  1. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
  1. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
  1. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
  1. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
  1. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 •  A Társaság a személyes adatok védelme érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció során megfelelő szűrőrendszert alkalmaz. 
 • A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.
 •  Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

Amennyiben a jelen Tájékoztatónkban nem talált választ valamely adatkezelést érintő kérdésére, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeink bármelyikén:

Leier Autó Kft.

Székhely (postacím): 9024 Győr, Szauter F. út 9.

E-mail cím: leierauto@leier.hu, adatvedelem@leier.hu

Telefonszám: +36 96 513 213

Fax szám: +36 96 513 214


[1] NAIH /2018/3484/2/V állásfoglalás 3. pont második bekezdésben foglaltak